Huurvoorwaarden Snorfietsverhuur

Voor de duidelijkheid:

Het is belangrijk om de Huurvoorwaarden  zorgvuldig door te lezen.
Het is aan te bevelen u warm te kleden evt. handschoenen mee te nemen.
Wanneer  het slecht weer is bij aanvang van de snorfietstocht, mag u deze gratis verplaatsen.

Huurvoorwaarden Snorfietsverhuur

Onder verhuurder wordt verstaan       : Snorfietshuren.nl

Onder huurder wordt verstaan            : De Huurder

Onder het gehuurde wordt verstaan  : De Snorfiets

Rechten en plichten

Artikel 1: Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen.
Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd.

 

Artikel 2: Huurder verklaart dat alle personen uit de door hem gereserveerde groep, kennis hebben genomen van de huurvoorwaarden. Alle deelnemers moeten een minimum leeftijd hebben van 16 jaar en beschikken over een geldig bromfietscertificaat of geldig Nederlands rijbewijs. Huurder laat een kopie van zijn legitimatie bij de verhuurder.

 

Artikel 3: Ondergetekende en alle medehuurders dienen zich gedurende de huurperiode ten alle tijden te houden aan de Nederlandse wet.

 

Artikel 4: Voor en tijdens de snorfietstocht mogen er geen alcoholische dranken worden genuttigd.

 

Artikel 5: Het is ten strengste verboden:
1. Een of meerdere personen te vervoeren
2. Met de snorfietsen tegen elkaar te botsen
3. De trottoirbanden op en af te rijden
4. Alcohol,drugs en/of medicijnen te gebruiken (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) voor of tijdens de rit.


Verzekering en gebruik

 

Artikel 6: De snorfiets is W.A. verzekerd, echter alleen op Nederlands grondgebied.  De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt door hem en medehuurders;
alle schade (inclusief diefstal), aan de snorfietsen of andere spullen van verhuurder, hoe ook genaamd of veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van huurder of van derden. De huurder zal de hier uit voort vloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, direct en onmiddellijk vergoeden.
Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder.

 

Artikel 7: Huurder en medehuurders dragen te volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de huurder en medehuurders met het gehuurde aan zichzelf en/of aan derden wordt toegebracht en zullen verhuurder volledig vrijwaren.

 

Artikel 8: Het huren van de snorfiets geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.

 

Artikel 9: Bij diefstal/vermissing is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de Snorfiets De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

 

Artikel 10: Het is huurder en medehuurders niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

 

Artikel 11: Bij een vroegtijdige terugbezorging van het gehuurde vindt geen restitutie plaats van huurgelden.

 

Artikel 12: Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurpenningen

 

Artikel 13: Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden,zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.
Reservering, borgstelling en betaling

 

Artikel 14: Een optie is 1 week geldig en komt daarna geheel te vervallen.

 

Artikel 15: Bij reservering moet 50% van de overeenkomst binnen 14 dagen worden overgemaakt. Het resterende bedrag van de overeenkomst dient voor aanvang activiteit te worden ontvangen op rek ING Bank 67.59.64.415. of contant ter plaatse (geen pin mogelijk)

Artikel 16: De huurder betaalt(contant bij aankomst) een borg van € 50,00 per snorfiets aan de verhuurder, (maximaal € 250,00) .De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schadevergoeding met de gestorte waarborgsommen te verrekenen. Onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende schadevergoeding. De som van alle waarborgsommen betaald door uw gehele groep kan hiervoor, indien nodig, aangewend worden.

 

Artikel 17: Bij tijdsoverschrijding geldt, afgerond per kwartier een tarief van € 2,50 per snorfiets.

 

Artikel 18: Annuleringen alleen per aangetekend schrijven, waarbij de ontvangstdatum als annuleringsdatum geldt.
Bij annulering, tot 1 dag voor aanvang, is de huurder de aanbetaling zijnde 50% verschuldigd, bij annuleringen op de huurdatum zelf betaald de huurder het volledige bedrag.
In geval van overmacht is uitstel mogelijk (max. 3 maanden) De huurder die niet tijdig betaalt is een rente verschuldigd van 1% per maand van de overeenkomst.
Voorts is de huurder gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag.